Тел: +38975383796 Е-пошта [email protected]

11.8 C
Skopje
Friday, September 30, 2022

More
  домаАгро советиШто влијае на квалитетот на грозјето?

  Што влијае на квалитетот на грозјето?

  На квалитетот на грозјето и производите од грозје влијаат: сортата, подлогата на лозата, климатските услови, почвените услови, системот на одгледување, применетите агротехнички мерки.

  Почвата и климата го одредуваат индивидуалниот и строго специфичен вкус на зреењето на грозјето во дадена област. Сортата е основа на квалитетот на грозјето, а со тоа и на производите направени од него.

  Кај винските сорти, основните параметри за квалитет се:
  – содржина на шеќер и вкупни киселини во сокот од грозје
  – содржина на ароматични материи (додека содржината на другите супстанции е важна, но не и пресудна)

  Кај трпезните сорти чие грозје е наменето за свежа потрошувачка, критериумите за оценување на квалитетот се различни. Покрај елементите на хемискиот состав на сокот од грозје, на квалитетот влијаат: изгледот и големината на грозјето и бобинките, бојата, збиеноста на грозјето, цврстината на месото, растворливоста на кората, присуството на семки и др.

  Почва

  Почвата, како главен извор на хранливи материи и вода, е средина од која лозата ги црпи потребните количини и ги вградува во своите плодови. Оние со полесен механички состав се поповолни од потешките почви. Песочните почви го зголемуваат квалитетот на грозјето, а особено се поволни за одгледување на бели вински сорти. Потемните почви се поповолни за црните (обоени) сорти, пред се поради поповолниот термички режим. Рудните и црвените почви влијаат и на боењето на црните вински сорти.

  Со еден збор, тероарот содржи влијание на различни видови почви, надморска височина, наклон, положба кон сонцето и други климатски услови.

  Добриот тероар ​​треба да се карактеризира со:

  – доволна, но не и прекумерна содржина на хранливи материи во почвата, особено во однос на азот
  – добра дренабилност
  – способност за надминување на стресот во многу сушни години. Тоа треба да резултира со длабока пенетрација во системот на крес, добар капацитет за задржување на влага

  Најдобрите тероари се карактеризираат со соодветно зреење на грозјето дури и кога надворешната температура не е на потребното ниво. Но оптималната температура на почвата е на нивото со најактивниот дел од кореновиот систем.

  Примената на сите агротехнички мерки има свое влијание врз квалитетот на грозјето

  Посебно влијание имаат мерките на зрело и зелено кроење, ѓубрење, наводнување, заштита од болести и штетници, методи и одржување на земјиштето и сл. 

  Нискорастечките форми, поради поповолен термички режим во приземните слоеви на воздухот, овозможуваат поголемо таложење на шеќер, подобар квалитет на грозјето. Наводнувањето ја обезбедува потребната количина на вода за развој на сите животни процеси на лозата. Ова е особено важно во месеците со недостаток на влага. Со интензивирање на физиолошките процеси, чиј интензитет нагло опаѓа во случај на недостиг на вода, наводнувањето директно влијае на синтезата на шеќер, ароматични и други материи. Високите врнежи го одложуваат созревањето. Вишокот на вода негативно влијае на растот и зреењето на бобинката во сите три фази.

  Макро и микро елементи

  Макро елементите азот, калиум и фосфор, како и микроелементите: бор, цинк, манган, молибден и бакар, имаат големо влијание врз содржината на шеќер во сокот од грозје. Правилната исхрана на лозата поволно влијае на содржината на минерални, обоени и ароматични материи во грозјето. Така, на пример, правилната употреба на одредени количини елементи на минералната исхрана придонесува за зголемување на протеинските и непротеинските материи, потоа влијае на интензитетот и униформноста на распределбата на обоените материи итн. 

  Фосфорот, калиумот, калциумот и магнезиумот, како и борот, манганот, бакарот, цинкот и молибденот особено влијаат на содржината на обоените материи. Присуството на ароматични материи во грозјето е особено под влијание на фосфорот, калциумот, калиумот и магнезиумот.

  Негативно влијание врз квалитетот на грозјето

  Негативно влијание врз квалитетот на грозјето и производите од грозје може да има и предвременото како и доцното берење на грозје. Предвремената берба го оневозможува изразувањето на сортните карактеристики во однос на содржината на шеќер, вкупните киселини, обоените и ароматичните материи. 

  Со предоцна берба, доколку тоа не е предвидено во планот, многу се губи, пред сè, во родот на грозјето. Концентрацијата на шеќер се зголемува, но се нарушува содржината на вкупните киселини и содржината на бројни ароматични материи. 

  Затоа, посебно внимание мора да се посвети на тајмингот на бербата, во однос на навремено започнување и завршување на бербата, како и во однос на организацијата на бербата, така што собраното грозје го достигне преработувачкиот капацитет штом е можно.

  Покрај сортата и подлогата, правилното управување со лозарското производство преку дизајнирање на умерен принос, соодветни облици на одгледување, густина на садење, насоки на лозовите редови, плевење на лозовите насади и преку други агротехнички и ампелотехнички мерки може да влијае на ублажување на негативните ефекти на глобалното затоплување и придонесуваат за производство на квалитетно грозје.

  За повеќе корисни стории посетете ја рубриката Агро совети, како и нашите социјални мрежи Facebook и Viber.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img