Тел: +38975383796 Е-пошта [email protected]

28.8 C
Skopje
Monday, June 24, 2024

More
  домаАгро ЗабаваПриродни мириси за среќа, здравје и убавина

  Природни мириси за среќа, здравје и убавина

  petel baner

  Не­кои ми­ри­си мо­же да го ос­ве­жат на­ши­от ум, да ни по­могнат по­доб­ро и по­ве­ќе да пом­ниме.

  Не­кои мириси мо­же да нѐ раз­бу­дат, не­кои да нѐ сми­рат, не­кои да соз­да­дат чув­ство на блис­кост, а не­кои да ни пру­жат утеха.

  Прочитајте за кои мириси станува збор:

  Ва­нила

  Ако ви тре­ба уте­ха или свеж бран на кре­а­тив­ност, по­ми­ри­сај­те ја ва­ни­лата. Неј­зи­на­та аро­ма де­лу­ва сми­ру­вач­ки на емо­ци­ите,  го пот­тик­ну­ва умот на кре­а­ци­ја и има аф­ро­ди­зи­јач­ки свој­ства.

  Ла­ванда

  Ла­ван­да­та е бла­го­ро­ден и сми­ру­вач­ки ми­рис, кој мо­же да ве до­ве­де до зен сос­тојба. Кап­не­те не­кол­ку ка­п­ки на ва­ша­та пер­ни­ца мас­ло од ла­ван­да или во сред­ство­то за ту­ши­ра­ње и за крат­ко вре­ме ќе по­то­не­те во сла­док сон.

  Ге­ра­ниум

  Мно­гу­ми­на го обо­жа­ва­ат не­го­ви­от ми­рис и е до­ка­жа­но де­ка пот­тик­ну­ва од­ре­де­ни под­рач­ја во мо­зо­кот за­дол­же­ни за хормо­нал­ни­от ба­ланс, што мо­же да ви по­мог­не да си ги олес­ни­те те­го­би­те на ПМС-от.

  Мента

  Мен­та­та ќе ви по­мог­не ус­пеш­но да го из­веж­ба­те ва­ши­от тре­нинг: неј­зи­ни­от ми­рис ќе ве пот­тик­не да би­де­те по­мо­ти­ви­ра­ни во веж­ба­њето, а са­ми­те веж­би ќе ви се чи­нат по­лесни.

  Јас­мин

  Ми­ри­сот на цве­тот на јас­мин ис­пуш­та хе­ми­ка­лии на доб­ро рас­по­ло­же­ние, ги на­ма­лу­ва те­го­би­те и да­ва по­лет, а не­го­ви­от чај по­ма­га при сла­бе­е­њето.

  agrounik

  Зр­но кафе

  Ќе ве сми­ри и ќе ве нап­ра­ви по­мал­ку раз­драз­ли­ви по неп­рос­пи­е­на­та ноќ.

  Prostor za reklama na zemjodelie.mk

  Ли­мон

  Исце­де­те не­кол­ку ка­п­ки ли­мон до­де­ка ра­бо­ти­те или ко­га под­гот­ву­ва­те ис­пит. Ми­ри­сот ќе ви го изос­три умот и ра­бот­на­та спо­соб­ност.

  За повеќе корисни стории посетете ја рубриката агро забава како и Земјоделските групи на Facebook и Viber.

  tigar.mk baner
  spot_img
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img