Тел: +38975383796 Е-пошта info@zemjodelie.mk

14.8 C
Skopje
Saturday, February 24, 2024

More
  домаАгро ВестиКонтакти од вработени во Македонски шуми

  Контакти од вработени во Македонски шуми

  Agrobot

  Контакти од вработени во Македонски шуми ако ви е потребно нешто да прашате еве на кои телефонски броеви и мејлови може да прашате.

  Тука во оваа табела ќе најдете фиксни телефони, мобилни телефони и е маил адреси од вработените во Македонски шуми .

  Одличен потег за пристапот од јавен карактер и овие податоци што се споделуваат со граѓаните на Република Македонија кои што ќе можат побрзо и поедноставно да дојдат до информација.

  Адреса: Ул.Булевар“Св.Климент Охридски“ Бр.68 Скопје-Центар

  petel baner

  Тел: +389 2 2581 080 – Централа
  Тел: +389 2 2581 083 – Директор
  Web: www.mkdsumi.com.mk
  E-mail:komunikacii@mkdsumi.com.mk

  Адреса: Ул.Булевар“Св.Климент Охридски“ Бр.68 Скопје-Центар

  Prostor za reklama na zemjodelie.mk

                                                     

  Име и презиме

  Сектор

  локал

  телефон

  мобилен

  e‐mail

  ПОМОШНИЦИ‐ДИРЕКТОРИ НА СЕКТОРИ

  Маре Басова

  Сектор за одгледување, подигање на шумите, екологија и

  лов

  305

   

  38970223380

  mare.basova@mkdsumi.com.mk

   

  Борис Пешевски

  Сектор за План и анализа, инвестиции и развој, информатички и комуникациски технологии

   

  314

   

   

  38970322125

   

  boris.pesevski@mkdsumi.com.mk

  Николчо Киров

  Сектор за заштита на шумите, надзор и внатрешна

  контрола

  307

  2581092

  38972314349

  nikolco.kirov@mkdsumi.com.mk

  Наце Николов

  Сектор за Комерцијални работи

  320

  2580934

  38970220852

  nace.nikolov@mkdsumi.com.mk

  Жарко Анастасијески

  Сектор за управување со шумско земјиште, шумска

  инфраструктура и механизација

  318

  2581826

  38971315289

  zarko.anastasijeski@mkdsumi.com.mk

  РАКОВОДИТЕЛИ НА СЕКТОРИ

  Дејан Манџуковски

  Сектор за уредување на шуми, ловишта и проектирање

   

  2460649

  38971315284

  dejan.mandzukovski@mkdsumi.com.mk

  Блаже Ѓоргиевски

  Сектор за управување со шумско земјиште, шумска

  инфраструктура и механизација

  330

   

  38971315226

  baze.gorgievski@mkdsumi.com.mk

   

   

   

   

   

  Централа

   

   

   

   

   

   

  300

  2581083

   

   

  2581080

   

  2581089

   

  2581095

   

  2551124

   

  Име и презиме

  Сектор

  локал

  телефон

  мобилен

  e‐mail

  С Е К Т О Р И

  Гордана Серафимовска

   

  Сектор за План и анализа, инвестиции и развој, информатички и комуникациски технологии

   

   

  306

   

   

  2581821

  38970209985

  gordana.serafimovska@mkdsumi.com.mk

  Кети Јанакиевска

  38971316477

  keti.janakievska@mkdsumi.com.mk

  Катерина Георгиевска

   

  Сектор за правни, заеднички, општи работи и човечки ресурси

   

   

  308

   

  38970204377

  katerina.georgievska@mkdsumi.com.mk

  Сузана Димовска

  38970273366

  suzana.dimovska@mkdsumi.com.mk

  Мирослав Башески

  Сектор за План и анализа, инвестиции и развој, информатички и комуникациски технологии

  ‐Одделение за информатички технологии

   

   

  309

   

  38970209984

  miroslav.baseski@mkdsumi.com.mk

  Александар Ивановски

  38971229338

  aleksandar.ivanovski@mkdsumi.com.mk

   

  Фатима Шкријељ

  Сектор за План и анализа, инвестиции и развој, информатички и комуникациски технологии

  ‐Одделение за комуникациски технологии

   

  310

   

   

  38970340086

   

  fatima.skrijelj@mkdsumi.com.mk

  Звонко Костовски

   

  Сектор за управување со шумско земјиште, шумска инфраструктура и механизација

   

   

  311

   

   

  2523019

  38971316281

  zvonko.kostovski@mkdsumi.com.mk

  Лазар Лазаров

  38971229468

  lazar.lazarov@mkdsumi.com.mk

  Елмедина Вербицоли

  Сектор за правни, заеднички, општи работи и човечки

  ресурси

  312

   

  38970349744

  elmedina.verbicoli@mkdsumi.com.mk

  Сашка Стојменова

  Сектор за правни, заеднички, општи работи и човечки

  ресурси

   

   

  315

   

  38970236916

  saska.stojmenova@mkdsumi.com.mk

  Снежана Јанческа

  Одделение за јавни набавки

  38972208309

  snezana.janceska@mkdsumi.com.mk

  Име и презиме

  Сектор

  локал

  телефон

  мобилен

  e‐mail

  Коста Парлапанов

  Сектор за шумарство

  316

   

  38970229299

  kosta.parlapanov@mkdsumi.com.mk

  Валентина Дерибабова

  Сектор за комерцијални работи

   

   

  317

   

  38970387250

  valentina.deribabova@mkdsumi.com.mk

  Светлана Филиповска

  Сектор за шумарство

  38971230954

  svetlana.filipovska@mkdsumi.com.mk

  Костадинка Соколовска

   

   

  Сектор за комерцијални работи

   

   

  321

   

   

  2549121

  38970410094

  kostadinka.sokolovska@mkdsumi.com.mk

  Маја Фидановска

  38970318975

  maja.fidanovska@mkdsumi.com.mk

  Милица Јосифовска

  Сектор за комерцијални работи

   

   

  322

   

   

  milica.josifovska@mkdsumi.com.mk

  Љупка Јаневска

  Сектор за правни, заеднички, општи работи и човечки

  ресурси

   

  ljupka.janevska@mkdsumi.com.mk

  Игор Стојановски

  Сектор за План и анализа, инвестиции и развој,

  информатички и комуникациски технологии

  323

   

  38971316865

  igor.stojanovski@mkdsumi.com.mk

  Име и презиме

  Сектор

  локал

  телефон

  мобилен

  e‐mail

  Спасен Михајловски

  Сектор за План и анализа, инвестиции и развој, информатички и комуникациски технологии

   

   

   

  324

   

  38972314331

  spasen.mihajlovski@mkdsumi.com.mk

  Трпе Мисајловски

  Сектор за шумарство

  38971231679

  trpe.misajlovski@mkdsumi.com.mk

  Златко Голубов

  Сектор за одгледување, подигање на шумите, екологија и

  лов

  38971358122

  zlatko.golubov@mkdsumi.com.mk

  Севдаиљ Рушиди

  Сектор за заштита на шумите, надзор и внатрешна

  контрола

   

   

  38971654376

  sevdail.rushidi@mkdsumi.com.mk

  Нина Стефановска

  Сектор за комерцијални работи

   

   

  38970406978

  nina.stefanovska@mkdsumi.com.mk

  Соња Николовска

   

  Сектор за заштита на шумите, надзор и внатрешна контрола

   

   

   

  326

   

   

   

  2580947

  38972314350

  sonja.nikolovska@mkdsumi.com.mk

  Суза Николовска

  38970325313

  suza.nikolovska@mkdsumi.com.mk

  Бети Ангеловска

  Сектор за одгледување, подигање на шумите, екологија и

  лов

  38972809415

  beti.angelovska@mkdsumi.com.mk

  Милка Лазаревска

   

   

   

   

   

  Сектор за економско‐финансиско работење

   

   

   

   

   

  329

   

   

   

   

   

  2580937

  38970204179

  milka.lazarevska@mkdsumi.com.mk

  Златко Саздов

  38971232932

  zlatko.sazdov@mkdsumi.com.mk

  Стефаниа Панчевска

   

  stefania.pancevska@mkdsumi.com.mk

  Катерина Андонова

  38970415617

  katerina.andonova@mkdsumi.com.mk

  Дарко Трајковски

  38970298873

  darko.trajkovski@mkdsumi.com.mk

  Блаже Ѓоргиевски

  Сектор за управување со шумско земјиште, шумска

  инфраструктура и механизација

  330

   

  38971315226

  baze.gorgievski@mkdsumi.com.mk

  Горан Стојковски

  Сектор за заштита на шумите, надзор и внатрешна

  контрола

  331

   

  38975364384

  goran.stojkovski@mkdsumi.com.mk

  Име и презиме

  Сектор

  локал

  телефон

  мобилен

  e‐mail

  Маја Сиљаноска

   

   

   

  Одделение за јавни набавки

   

   

   

   

  332

   

   

   

   

  2580943

  38970339891

  maja.siljanoska@mkdsumi.com.mk

  Билјана Пејовска

  38972213415

  biljana.pejovska@mkdsumi.com.mk

  Дејан Најдески

  38970710806

  dejan.najdeski@mkdsumi.com.mk

  Владимир Бибоски

  Сектор за шумарство

  38972208098

  vladimir.biboski@mkdsumi.com.mk

  Драгољуб Петровски

   

   

  Одделение за внатрешна ревизија

   

   

  333

   

  38971371312

  dragoljub.petrovski@mkdsumi.com.mk

  Мирослав Грујевски

  38972207774

  miroslav.grujevski@mkdsumi.com.mk

  Марјан Стојановски

   

  Сектор за одгледување, подигање на шумите, екологија и лов

   

   

  334

   

  38970410095

  marjan.stojanoski@mkdsumi.com.mk

  Љупчо Мицев

  38971248230

  ljupco.micev@mkdsumi.com.mk

  Даница Трајановска

   

   

  Архива

   

   

  335

   

  38972239117

  danica.trajanovska@mkdsumi.com.mk

  Марина Јовкова

  38972239172

  marina.jovkova@mkdsumi.com.mk

  Име и презиме

  Сектор

  локал

  телефон

  мобилен

  e‐mail

  Ацо Теофиловски

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сектор за уредување на шуми, ловишта и проектирање

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2460649

  38971315227

  aco.teofilovski@mkdsumi.com.mk

  Гоце Николовски

   

  38971315250

  goce.nikolovski@mkdsumi.com.mk

  Алфред Пренк

   

  38970387252

  alfred.prenk@mkdsumi.com.mk

  Дејан Стојчевски

   

  38972809410

  dejan.stojcevski@mkdsumi.com.mk

  Домника Талеска

   

  38972207408

  domnika.taleska@mkdsumi.com.mk

  Жаклина Гушева

   

  38971313433

  zaklina.gusheva@mkdsumi.com.mk

  Иво Ивановски

   

  38970305339

  ivo.ivanovski@mkdsumi.com.mk

  Кире Новески

   

  38971313678

  kire.noveski@mkdsumi.com.mk

  Кристина Михајлоска

   

  38972208084

  kristina.mihajloska@mkdsumi.com.mk

  Марјан Николов

   

  38971358093

  marjan.nikolov@mkdsumi.com.mk

  Име и презиме

  Сектор

  локал

  телефон

  мобилен

  e‐mail

  Мирко Манојловски

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сектор за уредување на шуми, ловишта и проектирање

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2460649

  38972207393

  mirko.manojlovski@mkdsumi.com.mk

  Никола Чоневски

   

  38971314410

  nikola.conevski@mkdsumi.com.mk

  Сашко Пецов

   

  38972207396

  sasko.pecov@mkdsumi.com.mk

  Синиша Анѓелкоски

   

  38972809405

  sinisha.angelkoski@mkdsumi.com.mk

  Стојанчо Станоевски

   

  38970226658

  stojanco.stanoevski@mkdsumi.com.mk

  Тоди Гочевски

   

  38971206910

  todi.gocevski@mkdsumi.com.mk

  Тони Јованов

   

  38971314882

  toni.jovanov@mkdsumi.com.mk

  Благоја Размоски

   

  38970339932

  blagoja.razmoski@mkdsumi.com.mk

  Име и презиме

  Сектор

  локал

  телефон

  мобилен

  e‐mail

  РАКОВОДИТЕЛИ НА ПОДРУЖНИЦИ

  Марјан Соколчевски

  ПШС “Малешево“‐Берово

   

   

  38971313742

   

  marjan.sokolcevski@mkdsumi.com.mk

  Златко Николовски

  ПШС “Равна Река”‐Пехчево

   

   

  38970406969

  zlatko.nikolovski@mkdsumi.com.mk

  Ивица Митовски

  ПШС “Осогово”‐Кр.Паланка

   

   

  38972809435

  ivica.mitovski@mkdsumi.com.mk

  Јорданчо Лазаревски

  ПШС “Кратово”‐Кратово

   

   

  38970318819

  jordanco.lazarevski@mkdsumi.com.mk

  Николчо Ефтимов

  ПШС “Осогово”‐Кочани

   

   

  38971276048

  nikolco.eftimov@mkdsumi.com.mk

  Благој Анчев

  ПШС “Серта”‐Штип

   

   

  38970407002

  blagoj.aancev@mkdsumi.com.mk

  Ивана Божинова

  ПШС “Плачковица”‐Радовиш

   

   

  38970306243

  ivana.bozinova@mkdsumi.com.mk

  Бојан Петков

  ПШС “Плачковица”‐Виница

   

   

  38970340072

  bojan.petkov@mkdsumi.com.mk

  Васил Коцев

  ПШС “Беласица”‐Струмица

   

   

  38970316245

  vasil kocev@mkdsumi.com.mk

  Тихомир Шунтов

  ПШС “Саланџак”‐Валандово

   

   

  38971389819

  tihomir.suntov@mkdsumi.com.mk

  Саве Марачков

  ПШС “Кожув”‐Гевгелија

   

   

  38972314379

  save.marachkov@mkdsumi.com.mk

  Зоран Мишев

  ПШС “Демир Капија”‐Д.Капија

   

   

  38970363038

  zoran.mishev@mkdsumi.com.mk

  Никола Лозановски

  ПШС “Бор”‐Кавадарци

   

   

  38970345460

  nikola.lozanovski@mkdsumi.com.mk

  Пеце Јовевски

  ПШС “Црн бор”‐Прилеп

   

   

  38970219829

  pece.jovevski@mkdsumi.com.mk

  Ордан Тутунџиев

  ПШС “Бабуна”‐Велес

   

   

  38972809294

  ordan.tutundziev@mkdsumi.com.mk

   

  Име и презиме

  Сектор

  локал

  телефон

  мобилен

  e‐mail

  Благој Илиев

  ПШС “Шумарство“‐Св.Николе

   

   

  38972207795

  blagoj.iliev@mkdsumi.com.mk

  Зоран Ристевски

  ПШС “Кајмакчалан”‐Битола

   

   

  38970312052

  zoran.ristevski@mkdsumi.com.mk

  Илче Тренчевски

  ПШС “Бигла” Демир Хисар

   

   

  38972809375

  ilce.trencevski@mkdsumi.com.mk

  Јанче Јанески

  ПШС “Липа”‐Крушево

   

   

  38970340031

  jance.janeski@mkdsumi.com.mk

  Томче Веловски

  ПШС “Преспадрво”‐Ресен

   

   

  38972239155

  tomce.velovski@mkdsumi.com.mk

  Славчо Голабоски

  ПШС “Галичица”‐Охрид

   

   

  38972207688

  slavco.golaboski@mkdsumi.com.mk

  Васил Радиноски

  ПШС “Јабланица”‐Струга

   

   

  38971312930

  vasil.radinoski@mkdsumi.com.mk

  Рами Љата

  ПШС “Стогово”‐Дебар

   

   

  38970241306

  rami.lata@mkdsumi.com.mk

  Александар Којчески

  ПШС “Лопушник”‐Кичево

   

   

  38978257073

  aleksandar.kojceski@mkdsumi.com.mk

  Новица Стојаноски

  ПШС “Сандански”‐Мак. Брод

   

   

  38970223375

  novica.stojanoski@mkdsumi.com.mk

  Милан Геговски

  ПШС “Шар” Гостивар

   

   

  38972207981

  milan.gegovski@mkdsumi.com.mk

  Лазар Ѓоргиевски

  ПШС “Лешница”‐Тетово

   

   

  38970318816

  lazar.gjorgjevski@mkdsumi.com.mk

  Ѓерѓ Аљбани

  ПШС “Караџица“‐Скопје

   

   

  38970444460

  gerg.albani@mkdsumi.com.mk

  Луан Бајрами

  ПШС “Куманово”‐Куманово

   

   

  38971313898

  ljuan.bajrami@mkdsumi.com.mk

  Љупчо Петровски

  ПШС “Голак”‐Делчево

   

   

  38970302732

  ljupco.petrovski@mkdsumi.com.mk

   

  Контакти од вработени во Македонски шуми

  Контакт информации на вработените

  – Контакт информации на вработените

  Придружете се на нашата заедница на ВиберТелеграмФејсбук бидете дел од најголемето земјоделско семејство во кое сте секогаш добредојдени.

  Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK

  tigar.mk baner
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img